Tento e-shop nabízí výprodej skladu a nepotřebných zásob společnosti CZ LOKO, a.s.

Kategorie zboží:

Obchodní podmínky

obchodní společnosti CZ LOKO, a. s., se sídlem Česká Třebová, Semanínská 580, PSČ 560 02, IČ 61672131, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2584 (dále jen „CZ LOKO“) pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://eshop.czloko.cz.

Čl. I. – ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti CZ LOKO, a. s., se sídlem Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová, identifikační číslo 61672131, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2584 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://eshop.czloko.cz (dále jen „webová stránka“).
1.2 Je-li kupujícím právnická osoba, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, použijí se ustanovení těchto obchodních podmínek přiměřeně, s výjimkou ustanovení čl. VII. Místo něj se přiměřeně použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, o ochraně obchodního tajemství.
1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě, resp. v potvrzené objednávce. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Čl. II. – UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
1.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
1.2 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu nebo zašle email na kontaktní adresu eshop@czloko.cz.
1.3 Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
1.4 Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.
1.5 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
1.6 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Je-li zvolena doprava odlišná od osobního odběru, vzniká smluvní vztah poté, co kupující písemně potvrdí sjednanou výši dopravy.
1.7 V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
Čl. III. – CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1.1 Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
1.2 Cena zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy budou kupujícím uhrazeny prodávajícímu následujícími způsoby:
a. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, nebo
b. bezhotovostně zálohovou fakturou na účet prodávajícího při osobním odběru zboží, nebo
c. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího uvedený na faktuře-daňovém dokladu.
1.3 Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout možnost platby prostřednictvím faktury pouze obchodním partnerům CZ LOKO a.s.
1.4 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží:
a. zboží do celkové hmotnosti padesát (50) kg bude dopravováno prostřednictvím dopravní služby sjednané prodávajícím a kupující se zavazuje spolu s kupní cenou uhradit také náklady na dopravu v závislosti na ceníku tohoto přepravce,
b. v případě přepravy nadrozměrných zásilek (nad 50 kg) sjednají prodávající a kupující cenu dopravy po vzájemné dohodě,
c. osobní odběr zboží je zdarma.
1.5 V případě, že bude zboží dodáváno do zahraničí, budou náklady na balení, dodání a dopravu zboží sjednány prodávajícím a kupujícím na základě zvláštní dohody.
1.6 V případě platby zálohovou fakturou při osobním odběru zboží či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do třiceti (30) dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
1.7 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
Čl. IV. – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1.1 Prodávající i kupující mohou odstoupit od smlouvy v souladu s ust. § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Pro tento případ se stanoví:
a. za podstatné porušení smlouvy na straně kupujícího se má prodlení se zaplacením kupní ceny v délce třicet (30) dnů ode dne splatnosti kupní ceny,
b. za podstatné porušení smlouvy na straně prodávajícího se má prodlení s dodáním zboží v délce třicet (30) dnů ode dne, kdy mělo být zboží dle kupní smlouvy dodáno.
1.2 V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
1.3 V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
1.4 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
1.5 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
Čl. V. – PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
1.1 Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu nejpozději ve lhůtě uvedené u každého druhu zboží uvedeného na webovém rozhraní, a to buď prostřednictvím smluveného dopravce, nebo osobně v sídle prodávajícího, když volba způsobu dodání zboží je součástí uzavřené kupní smlouvy.
1.2 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
1.3 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
1.4 Kupující je oprávněn nepoužité zboží v původním obalu vrátit prodávajícímu do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to za jakéhokoliv důvodu.
Čl. VI. – PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
1.1 Poskytuje-li prodávající na objednané zboží záruku, je záruční doba uvedena u zboží v nabídce na webovém rozhraní. Na poskytnutí záruky nemá kupující právní nárok.
1.2 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zejm. ust. § 2099 a násl.
1.3 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
a. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal,
b. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
1.4 Ustanovení uvedená v čl. VI. odst. 1.2 těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
1.5 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží spolu s popisem vady.
1.6 Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, přičemž si vyhrazuje právo sám zvolit způsob jejího vyřízení. Při tom je povinen respektovat oprávněné zájmy kupujícího.
Čl. VII. - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Níže uvedená ustanovení se pro účely realizace kupní smlouvy použijí i na jednající zástupce právnických osob.
1.2 Kupující bere na vědomí, že bude prováděno zpracování osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení, fakturační adresa, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, soubory cookies, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
1.3 Kupující bere na vědomí, že zpracování osobních údajů prodávajícím je prováděno pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.
1.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (zejm. při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
1.5 Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
1.6 Informace o zpracování osobních údajů prodávajícím poskytované dle GDPR jsou dostupné na webových stránkách internetové obchodu eshop.czloko.cz
1.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé, a že byl poučen o zpracování svých osobních údajů.
ČL. VIII. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
1.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
1.3 Ve věcech neupravených těmito obchodními podmínkami se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a souvisejícími právními předpisy.
1.4 Doba platnosti těchto obchodních podmínek je sjednána na dobu neurčitou.


V České Třebové dne 2. 1. 2017
Tyto obchodní podmínky platí a jsou účinné od 2. 1. 2017.